Ważne informacje dla klientów rezerwujących za pomocą strony internetowej

 • Rezerwacje odbywają się za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line na stronie internetowej.
 • Willa Cztery Pory Roku nie dysponuje recepcją, wszelkie informacje na temat dostępności, rodzaju pokoju, oraz cen można samodzielnie sprawdzić za pomocą panelu rezerwacyjnego.
 • Zakończenie rezerwacji wiąże się z dokonaniem przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności eCard, gdzie można dokonać wpłaty przy pomocy karty kredytowej bądź przelewu elektronicznego zgodnie z wybraną przez siebie ofertą  w wysokości 50% lub 100% wartości pobytu.
 • W apartamencie lub pokoju nie może zostać zakwaterowanych więcej osób niż podano w rezerwacji.
 • Opłata miejscowa jest wliczona w cenę.
 • Na miejscu możliwość płatności kartą lub gotówką.
 • Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest przed budynkiem oraz na balkonach.
 • Parking dla samochodów znajduje się na ul. Jodłowa 18 (adres firmowy)
 • Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować drogą mailową – skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak będzie to możliwe z naszej strony.
 • W dniu przyjazdu lub dzień wcześniej kontaktujemy się z Gośćmi w celu ustalenia szczegółów dotyczących godziny przyjazdu (16.00-20.00) i zameldowania.
 • W przypadku przyjazdu po godzinie 20:00 obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN. Możliwość późnego przyjazdu musi zostać potwierdzona przez personel.
 • Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem naszego obiektu

REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO Cztery Pory Roku

obowiązuje od 25.05.2018r

DEFINICJE:

LOKAL: Apartament lub pokój, opisany w rezerwacji, potwierdzeniu rezerwacji i na stronie internetowej: www.cztery-pory-roku.net , który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach mieszkalnych,  wypoczynkowych lub turystycznych

Gość: osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy najmu Lokalu

Wynajmujący: Marek Józef, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Józef, pod adresem ul. Jodłowa 18, 43-370 Szczyrk, NIP 9372412057, Regon 241616473

 

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa zasady wynajmu Lokali i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie. Przed dokonaniem ww. czynności Gość zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny przed dokonaniem rezerwacji on-line, jak również w Lokalu, a także na stronie internetowej: www.cztery-pory-roku.net Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub/i PDF). Na żądanie Gościa Wynajmujący prześle kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Wynajmujący oddaje Gościowi w najem cały Lokal wraz z umeblowaniem oraz wyposażeniem, w zamian za opłatę, wskazaną w cenniku, przy rejestracji i niniejszym regulaminie. Gość zobowiązuje się wykorzystywać Lokal jedynie do celów mieszkalnych.
 4. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z opisem Lokalu zamieszczonym na stronie internetowej obiektu

 

§2 REZERWACJA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji Lokalu Gość może dokonywać on-line na stronie / za pomocą systemu zewnętrznego rezerwacji on-line Profitroom Sp. z o.o. Rezerwacja i anulacja rezerwacji następuje na podstawie Regulaminu Rezerwacji i Warunków anulacji, dostępnych dla Gości w trakcie procesu rezerwacji. Rezerwacja możliwa jest również za pomocą zewnętrznych systemów typu booking.com.
 2. Osoba rezerwująca Lokal zobligowana jest do podania następujących danych:

– imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,

– datę pobytu,

– nazwę Lokalu,

– ilość osób w Lokalu.

W przypadku firm, należy podać pełną nazwę firmy, jej adres i NIP.

 1. Po złożeniu rezerwacji Gość otrzyma e-mailem potwierdzenie rezerwacji, zawierające w szczególności warunki rezerwacji wraz z warunkami płatności.
 2. Wysokość opłaty za wynajem Lokalu wynika z cennika, znajdującego się na stronie internetowej: /pokoje-i-apartamenty i jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacji. Opłata zawiera podatek od towarów i usług.
 3. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty, wskazane w cenniku,  formularzu rezerwacyjnym lub niniejszym regulaminie.
 4. Pozostałą część należności za pobyt (nie uregulowaną przelewem przed przyjazdem) należy zapłacić na miejscu gotówką lub kartą w dniu przyjazdu

 

§3 DOBA HOTELOWA

 1. Lokal wynajmowany jest na doby. Minimalnym okresem wynajmu jest jedna doba.
 2. Pierwsza doba wynajmu trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Ostatnia doba wynajmu kończy się o godz. 11 dnia, w którym Gość zobowiązany jest do opuszczenia Lokalu.
 3. Gość zobowiązany jest dokonać odbioru Lokalu od przedstawiciela Wynajmującego  sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Goście zobowiązani są dokonać zameldowania się po przybyciu na miejsce. Wynika to z konieczności potwierdzenia danych osobowych Gości którzy będą przebywać w obiekcie i wydania Lokalu.
 4. W ostatnim dniu pobytu Gość jest zobowiązany zwrócić klucze przedstawicielowi Wynajmującego.

 

§4 ILOŚĆ OSÓB W LOKALU

 1. Gość hotelowy nie może udostępniać, wynająć, wydzierżawić, ani oddać w bezpłatne użytkowanie Lokalu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 2. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Lokalu ponad tę, która została podana w potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Osoby inne mogą przebywać gościnnie w Apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Stwierdzenie nieprawidłowości w tym względzie skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej w wysokości  100 zł za każdą z niezgłoszonych osób za każdą dobę pobytu.

 

§5 KORZYSTANIE Z LOKALU

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Lokalu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, jak i samego Lokalu i budynku, w którym Lokal się znajduje, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 4. Gość powinien zawiadomić personel lub właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający Lokal, ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor i inne urządzenia, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz, a bramę każdorazowo pilotem.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Lokalu grzałek, grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Lokalu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 7. W przypadku utraty i zgubienia kluczy do Lokalu i/lub drzwi wejściowych do budynku lub pilota do bramy Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 500 zł za zakup i wymianę zamka, kluczy i/lub pilota.
 8. Gość zobowiązany jest do utrzymywania Lokalu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Lokal należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 

§6 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty, w tym osobistego użytku, pozostawione w Lokalu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy lub odmowy odbioru odesłanych rzeczy i pokrycia kosztów odesłania, Wynajmujący przechowa powyższe przedmioty na koszt Gościa przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego okresu postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych lub porzuconych.

 

§7 CISZA NOCNA

 1. W Lokalu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych mieszkańców budynku, w którym znajduje się Lokal i sąsiadów tego budynku.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres mailowy: kwateryszczyrk@wp.pl lub pocztą na adres:  43-370 Szczyrk, ul. Jodłowa 18
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od jej otrzymania. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§9 DANE OSOBOWE

1.      Wypełniając dane w formularzu kontaktowym lub w karcie meldunkowej należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w Lokalu ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia Lokalu. Należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin.  Dodatkowo mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów marketingowych zaznaczając na formularzu odpowiednią rubrykę.

2.      Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest: Marek Józef, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marek Józef, pod adresem ul. Jodłowa 18, 43-370 Szczyrk, NIP 9372412057, Regon 241616473 (dalej „Administrator”).

3.      We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych  należy  kontaktować się pod numerem telefonu +48 730712500 e-mail: kwateryszczyrk@wp.pl

4.      Administrator przetwarza  Państwa dane osobowe na podstawie art. 6  ust. 1  lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i  wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną – tj. umowy najmu Lokalu. W przypadku, gdy  wyrazili Państwo  zgodę na przesyłanie do Państwa treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Państwa na przetwarzanie danych osobowych.

5.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy  z Administratorem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Państwa  treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Państwa o świadczonych usługach.

6.      Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Państwo zawarli z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że skorzystają Państwo wcześniej z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

7.      Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych  np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

8.      Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b.  prawo dostępu do swoich danych osobowych,

c.  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

d.  prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

e.  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f.  prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych osobowych  ze  względu  na  swoją  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

g.  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  Administratora  swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe.   Prawo  do  przenoszenia  danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową  lub  na podstawie Państwa zgody.

9.      Mogą Państwo  realizować  prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.

10.   W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych)  –  mają Państwo prawo do  wycofania  zgody  na przetwarzanie  danych osobowych  w  dowolnym  momencie.  Wycofanie  zgody  nie  ma  wpływu  na  zgodność  z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.

11.   Przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

12.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

13.   Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

 

§10  POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Wynajmujący zezwala na postój środka transportu Gościa w bezpośrednim otoczeniu budynku, lecz zastrzega, że nie przechowuje tego środka transportu, miejsca postojowe nie są strzeżone, ani w żaden sposób dozorowane, a Wynajmujący nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody w pojeździe.
 2. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i trzymania zwierząt.
 3. W Lokalu i budynku, w którym się znajduje obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świec i otwartego ognia. Za naruszenie zakazu palenia na Gościa może zostać nałożona przez Wynajmującego opłata w wysokości 500 zł, stanowiąca równowartość dezodoryzacji Lokalu, prania zasłon, firan i narzut w Lokalu.
 4. W Lokalu nie można przechowywać rzeczy niebezpiecznych i zabronionych przez prawo – w tym broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek trwałych zmian w Lokalu i jego wyposażeniu, wynosić przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych poza Lokal.

Życzymy miłego i spokojnego pobytu!

 

Polityki

 

Pobyt ze zwierzętami

 • zwięrzęta nie są akceptowane

 

Polityka wobec dzieci

 • Nie oferujemy zniżek dla dzieci.
 • Willa Cztery Pory Roku to obiekt dla dorosłych i rodzin ze starszymi dziećmi. Zaletą naszej Willi jest kameralna atmosfera dostosowana do oczekiwań osób szukających spokoju, relaksu i ciszy.

 

 

Zameldowanie/wymeldowanie:

Zameldowanie od godz. 16.00 do 20.00
Wymeldowanie od godz.  do 11.00

 

Ważna informacja dla zmotoryzowanych

Każdy z gości ma zapewnione bezpłatne miejsce parkingowe dla swojego samochodu.
Droga dojazdowa jest asfaltowa i wąska.

Willa Cztery Pory Roku (ul. Jodłowa 28) usytuowana jest na stromym zboczu i bezpośredni podjazd pod budynek jest bardzo stromy,
Bezpłatny prywatny parking obiektu znajduje się 40 m wcześniej (na tej samej ulicy) na adresie firmowym ul. Jodłowa 18 (pomarańczowy dom)

10-parking

W odległości 400m mamy również parking na całkowicie płaskim terenie- bardzo duży z bramą automatyczną przy naszej Willi Gajówka (ul. Gajowa 10),

W przypadku parkowania na parkingu oddalonym o 400m zapewniamy bezpłatny transfer (przywozimy Państwa wraz z bagażami naszym busem 4×4)

 

Dane firmy:

Józef Marek
ul. Jodłowa 18
43-370 Szczyrk
NIP: 937-241-20-57

 

Adres wykonywania działalności:

Willa Cztery Pory Roku
ul. Jodłowa 28
43-370 Szczyrk

tel. 500 061 330

e-mail: kwateryszczyrk@wp.pl